Tillgänglighetsmål

Tillgänglighet är en bred medborgarfråga – inte ett smalt särintresse! Alla människor är olika och samhällsservicen måste fungera för alla!

Knappast någon kommun klarar att undanröja hindren i tid, dvs år 2010. Vad har de gjort under de nästan 10 år de har haft på sig?
Läs mer om Riktlinjer för tillgänglighet på Handisam.se. Myndigheten för handikappolitisk samordning. Här finns det mycket information att ta till sig.