Artikel 26 i EU:s stadga om grundläggande rättigheter

EU erkänner i de grundläggande rättigheterna “rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende”.

Personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar utgör nu mer än 15 % av EU:s befolkning.
Europeiska unionen erkänner att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt den mångfald frågor som rör personer med funktionshinder. Det huvudsakliga målet bör (varför inte SKA?) vara att funktionshindrade ska få möjlighet att fylla rollen som ansvarstagande medborgare och få samma enskilda valmöjligheter och kontroll över sina liv som personer utan funktionshinder. Åtgärderna bör (varför inte SKA?) styras av nödvändigheten att skapa tillträde och tillhörighet. Tillgången till långtidsvård och stödtjänster är viktiga prioriteter.

Andra faktorer man måste tänka på är behovet av att lätta den tunga börda sjukdomen innebär, minimera sjukdomens sociala och ekonomiska konsekvenser och upptäcka fall av bristande jämställdhet på hälsoområdet. Centrala mål på det här området är att minska den sociala utslagningen, riva hinder och barriärer, underlätta rörligheten och utnyttja informationsteknikens möjligheter.

Vad bra! Men vad innebär det i praktiken? Någon som vet? Ordet ”bör”är så vagt och innehållslöst men ordet ”Ska”, då är det detta som gäller och inget annat. Har jag fattat fel?
Ord är bara ord, handling är dess bevis.