Undvik dessa kemikalier

Här är en lista över några av de kemikalier som finns i sköljmedel och ark som mjukgörare för tvätten i torktumlaren.

 • Bensylacetat: HUDKONTAKT: kan ge irritation. INANDNING: kan irritera slemhinnorna. Irritant i övre luftvägarna. Kopplat till cancer i bukspottkörteln/Pancreas.
 • Bensylalkohol: HUDKONTAKT: irriterar huden, kan ge allergi. INANDNING: kan orsaka påverkan på centrala nervsystemet med illamående, kräkningar, yrsel och medvetslöshet. Irriterar andningsvägarna och kan orsaka lunginflammation och lungödem.
 • Etanol: Uttorkande på huden. På Naturvårdsverkets (EPA *) förteckning över farligt avfall och kan orsaka störningar i centrala nervsystemet.
 • Limonene: HUDKONTAKT: irriterar huden, kan ge allergi. INANDNING: kan irritera slemhinnorna. Brandfarligt. Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Känt cancerogent
 • A-terpineol: HUDKONTAKT: kan ge irritation. INANDNING: kan irritera slemhinnorna. Kan orsaka andningsproblem, inklusive dödlig ödem och centrala nervsystemet.
 • Etylacetat: Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Står på EPA: s förteckningen över farligt avfall
 • Kamfer: Kan irritera ögonen. HUDKONTAKT: kan ge irritation. INANDNING: farligt vid inandning. Orsakar störningar i centrala nervsystemet.
 • Kloroform: INANDNING: påverkan på centrala nervsystemet, illamående, huvudvärk, yrsel och medvetslöshet. Kan orsaka hjärtpåverkan, lever- och njurskador. HUDKONTAKT: irriterar huden, kan ge allergi. ÖGON: ångor och
  vätska kan irritera ögonen. Neurotoxiska, narkos och cancerogent
 • Linalool: Kontaktallergiska reaktioner. En narkotiska som orsakar störningar i centrala nervsystemet
 • Pentan: En kemisk känt för att vara skadligt vid inandning. Kan irritera huden.

Är ”mjuka” kläder värt det?

Sköljmedel är gjorda för att stanna i dina kläder för långa perioder. Dessa kemikalier släpps långsamt ut i luften för dig att andas in eller på huden för att absorberas. Ark för torktumlare är särskilt skadliga eftersom de värms i torktumlaren och kemikalierna frigörs genom torkluftsutblåsningen och ut i miljön. Hälsoeffekter från att utsättas för kemikalier i sköljmedel är:

 • Centrala nervsystemet
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Yrsel
 • Blodtryckssänkning
 • Irritation på hud, slemhinnor och luftvägar
 • Bukspottkörtel/Pancreas-cancer

Även om du inte känner av effekterna av dessa kemikalier i dag, kan de påverka dig gradvis över tiden, och barn, vars system fortfarande är under utveckling, är särskilt utsatta. Det finns egentligen ingen anledning att utsätta sig för dessa riskabla kemikalier då naturliga alternativ finns. De är inte bara säkrare för dig, din familj och miljö, men de är mycket billigare också.

Utdrag från Naturvårdsverket ”Definitionen av farligt avfall är gemensam för hela EU (EG-direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, artikel 1.4) och innefattar sådant avfall som finns med i den förteckning som kommissionen har färdigtställt tillsammans med representanter från medlemsstaterna (Europeiska avfallskatalogen – EAK, EG-kommissionens beslut 2000/532/EG). Om annat avfall har sådana egenskaper att det enligt en medlemsstat bör finnas med på förteckningen ska det anmälas till kommissionen som då har en skyldighet att se över om förteckningen ska anpassas. I undantagsfall kan även enskilda medlemsstater besluta att ett avfall som inte är farligt enligt förteckningen ändå ska betraktas som farligt om det uppvisar farliga egenskaper. Kommissionen ska underrättas om sådana beslut.”

* EPA=Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Shenet