Nano – roulette med vår hälsa?

Jag har tidigare skrivit om nanopartiklar här på doftfri-sidan; Forskare varnar för nanopartiklar. Nu måste det ske något mer radikalt dvs politikerna borde gå efter försiktighetsprincipen* och ta in mer kunskap. Kan nanofibrer rent av vara farligare än asbest???Nanomaterial finns idag i till exempelvis livsmedelsförpackningar, husgeråd, elektronik, kosmetika, kläder, bilvårdsprodukter, däck och läkemedel.

Sveriges Konsumenter skriver om detta i sitt nyhetsbrev för augusti månad.

* Miljöbalken
1998 skrevs försiktighetsprincipen in i den svenska miljölagstiftningen. 2 kap. 3 § i miljöbalken.

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”